bip.gov.pl
RSS
Mapa strony   |   Statystyki   |   Instrukcja korzystania z BIP   |   Redakcja   |    A A A K
SmodBIP

Zakres działania

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju wychowanka, opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci w oparciu o podstawy programowe.
 2. Realizując cele Przedszkole w szczególności:
  • Utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki edukacji, wychowania i opieki.
  • Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.
  • Tworzy warunki do wielostronnego, intensywnego uczestnictwa dzieci w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.
  • Organizuje różnorodne sytuacje wychowawczo – edukacyjne.
  • Utrzymuje pro zdrowotne warunki wychowania i nauczania stosowne do możliwości psychofizycznych wychowanków.
  • Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.
  • Tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające nabywaniu dojrzałości i gotowości podjęcia przez dziecko nauki w szkole.
  • Kształtuje postawę patriotyczną, poprzez budzenie poczucia tożsamości narodowej i przynależności państwowej.
 3. Przedszkole organizuje dla dzieci zajęcia religii. Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo w zajęciach religii, mają zapewnioną opiekę wychowawczą.
 4. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez takie formy jak:
  • zebrania ogólne rodziców
  • zebrania grupowe
  • konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami i specjalistami
  • udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych.
 5. Przedszkole może organizować w razie potrzeby dla rodziców indywidualne spotkania konsultacyjne z psychologiem, na terenie placówki przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 6. Nauczyciele i rodzice wspomagając rozwój wychowanka podejmują współpracę z Poradnią w celu:
  • korzystania ze specjalistycznych, bezpłatnych konsultacji dotyczących spraw dziecka
  • poszerzania wiedzy psychologiczno–pedagogiczno–logopedycznej oraz doskonaleniu umiejętności wychowawczych
  • uczestniczenia w grupach wsparcia sprzyjających samodoskonaleniu.
 7. Po konsultacji z nauczycielem, rodzice podejmują decyzję o skorzystaniu z pomocy specjalistów zatrudnionych w poradni.
 8. Po wyrażeniu przez rodziców zgody, nauczyciel zapoznaje się z opinią poradni, diagnozuje wyniki badań i zalecenia dotyczące indywidualizacji procesu rozwoju i wychowania dziecka i ustala postępowanie terapeutyczne.
 9. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno- pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
  • Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjna lub dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy:
   • rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego,
   • istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli specjalistów.
  • W przypadku nie ujawnienia, bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek nauczycielki oddziału i Rady Pedagogicznej, dyrektor jest zobowiązany skierować dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w celu wydania orzeczenia w sprawie:
   • przyjęcia lub nie przyjęcia dziecka do przedszkola z podaniem uzasadnienia (wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej),
   • wskazania potrzeby zorganizowania indywidualnego nauczania, szczególnie dzieciom 5-letnim w warunkach przedszkolnych.


Opublikował: Ireneusz Hryniewicz
Publikacja dnia: 28.01.2011
Podpisał: Małgorzata Olczak
Dokument z dnia: 28.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 849