bip.gov.pl
RSS
Mapa strony   |   Statystyki   |   Instrukcja korzystania z BIP   |   Redakcja   |    A A A K
SmodBIP

Organy przedszkola

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Rada Rodziców.

Dyrektor

 1. Zadania ogólne dyrektora:
  • dyrektor przedszkola odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola
  • dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu nadzorującego przedszkole
  • dyrektor odpowiada za zapewnienie pomocy nauczycielkom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym
  • dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem
  • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
  • realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
  • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych
  • współdziałanie ze szkołami nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
  • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami kontrolującymi
  • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
  • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem
  • zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.
 2. Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej:
  • przewodniczenie posiedzeniom rady pedagogicznej
  • przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
  • wstrzymywanie wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadamianie o tym organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Zadania dyrektora w zakresie współpracy z innymi organami przedszkola:
  • współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców w wykonywaniu swoich zadań
  • koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi
  • wyrażanie zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności
  • współdziałanie z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych w wykonywaniu zadań związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 4. Zadania dyrektora przedszkola związane z organizacją przedszkola:
  • zatwierdzanie arkusza organizacji przedszkola
  • ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
  • ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków związanych z systemem informacji oświatowej
  • tworzenie zespołów wychowawczych, problemowo-zadaniowych, powoływanie na wniosek zespołu przewodniczącego zespołu
 5. Zadania dyrektora związane z dokumentacją:
  • dokonywanie sprostowań błędów i oczywistych pomyłek w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu
  • ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją
  • poświadczanie zgodności kopii z oryginałem zaświadczeń lub innych druków przedszkolnych, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach przedszkola
  • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 6. Zadania dyrektora a sprawy dzieci:
  • przyjmowanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach
  • podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego (w przypadku większej liczby dzieci niż 25 w grupie, po uzyskaniu akceptacji nauczyciela tej grupy)
  • koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi
  • organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualnego nauczania dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
  • zezwalanie na indywidualny program lub tok nauki, na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Wyznaczanie nauczyciela-opiekuna i ustalanie zakresu jego obowiązków
  • ponoszenie odpowiedzialności za organizację działań wychowawczych
  • skreślanie dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej
  • powoływanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • koordynowanie prac zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub upoważnianie do tego nauczyciela
 7. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli:
  • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
  • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola
  • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola
  • nawiązywanie z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego
  • wystawianie nauczycielowi, na jego wniosek, legitymacji służbowej
  • rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy w razie całkowitej likwidacji przedszkola
  • rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenoszenie go w stan nieczynny w razie częściowej likwidacji przedszkola albo w razie zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela
  • zawiadamianie reprezentującej nauczyciela zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy
  • kierowanie nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie
  • stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach określonych
  • wypłacanie odpraw w razie rozwiązania z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunku pracy
 8. Zadania dyrektora związane z oceną nauczycieli:
  • ocenianie nauczyciela na jego wniosek lub z własnej inicjatywy
 9. Zadania dyrektora zawiązane z awansem nauczycieli:
  • nadawanie nauczycielom stażystom spełniającym warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego
  • zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu
  • przydzielanie spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż
  • ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu
  • powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  • Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w pkt 10.e)
  • Zasiadanie w składzie komisji na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
  • zapewnianie nauczycielom odbywającym staż odpowiednich warunków
 10. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego:
  • opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznawanie z nim radę pedagogiczną i radę rodziców
  • przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
  • przekazywanie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego przed zakończeniem każdego roku szkolnego radzie pedagogicznej i radzie rodziców
  • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach i procedurze oceniania
  • wykonywanie zaleceń Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialną radą przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia dzieci.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek członków rady.
 5. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonymi programami, planami, regulaminami i terminarzem.
 6. Rada obraduje na zebraniach plenarnych, które mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego lub 1/3 członków Rady. Posiedzenia Rady zwołuje Dyrektor.
 7. Zebrania Rady odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w jego połowie i na zakończenie. Pozostałe spotkania odbywają się zgodnie z terminarzem i bieżącymi potrzebami placówki.
 8. Termin posiedzenia Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości z tygodniowym wyprzedzeniem.
 9. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Dyrektora powinien podać proponowany porządek obrad.
 10. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  • Zatwierdzenie statutu przedszkola
  • Zatwierdzenie programów pracy przedszkola
  • Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnego z organizacją i planem rozwoju placówki
  • Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
  • Opiniowanie tygodniowego planu pracy
  • Opiniowanie planu finansowego
  • Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
  • Opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć opiekuńczo –wychowawczo – dydaktycznych.
 11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany i przedstawia do zaopiniowania Radzie Rodziców.
 12. Członkowie Rady mają prawo:
  • Do zgłaszania wniosków mających służyć podnoszeniu jakości pracy Przedszkola
  • Wniesienia punktu do porządku obrad rady
  • Pełnej informacji z zakresu zarządzania i gospodarki finansowej Przedszkola.
 13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie Dyrektora.
 14. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 15. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.
 16. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 17. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 18. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
 19. Podstawowym dokumentem działania Rady Pedagogicznej jest książka protokołów, która może być udostępniana tylko na terenie placówki – do wglądu wszystkim członkom rady, wyznaczonym przedstawicielom organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Innym osobom księga może być udostępniona po podjęciu stosownej uchwały przez radę.
 20. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w terminie 7 dni i wpisywany do księgi protokołów
 21. Protokół zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant wyznaczony na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu rady przez przewodniczącego, przy aprobacie rady.
 22. Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu.

Rada Rodziców

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
 2. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz Przedszkola.
 3. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.
 4. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzprzedszkolną, której celem jest:
  • Zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu pracy opiekuńczo – wychowawczo-dydaktycznej,
  • Prezentowanie wobec Dyrektora oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola
  • Współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z pracą opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców
  • Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału i realizacji procesu opiekuńczo –wychowawczo – dydaktycznego oraz udzielanie pomocy materialnej na rzecz przedszkola.
 5. Jeżeli uchwały i inne decyzje rady są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem placówki – dyrektor zawiesza ich wykonanie.
 6. Członkowie niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez ogół rodziców na zebraniu ogólnym.
 7. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
 8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 9. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
 10. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem przedszkola ma możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale.
 11. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 12. Środki, o których mowa w pkt 11 są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym. Zasady ich wydatkowania określa regulamin Rady Rodziców.
 13. Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców, powoływane na zasadach określonych w regulaminie.
 14. Prezydium liczy, co najmniej 3 osoby.
 15. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata. Nowi członkowie wybierani są zgodnie z uchwalanym regulaminem.
 16. Rady Rodziców:
  • Uchwala swój regulamin działania
  • Opiniuje Statut Przedszkola
  • Opiniuje Program Rozwoju Przedszkola
  • Ma prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczycieli oraz funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem.
 17. Zebrania Rady Rodziców winny być protokołowane.


Opublikował: Ireneusz Hryniewicz
Publikacja dnia: 27.01.2011
Podpisał: Małgorzata Olczak
Dokument z dnia: 24.01.2011
Dokument oglądany razy: 3 725